Študij‎ > ‎

kompetence-mag

Cilj programa: Temeljni cilj magistrskega študijskega programa Inženiring poslovnih sistemov je izobraziti in usposobiti študenta za:

  • razumevanje poslovnega okolja z vidika izbranega področja študija,
  • samostojno raziskovalno in strokovno delo,
  • poglobljeno raziskovanje novih metod planiranja, organiziranja, vodenja in nadziranja poslovnih procesov in sistemov, ter vrednotenje njihove širše in ožje uporabnosti,
  • kritično mišljenje in analitično reševanje najzahtevnejših poslovnih problemov z vidika interesnega področja študija.
Študenti si pridobijo naslednje splošne kompetence:

  • biti reševalci problemov in kritični misleci,
  • uporabljati sistemske koncepte pri razumevanju in opredelitvi problemov,
  • biti sposobni aplicirati klasične kakor tudi nove koncepte in znanja,
  • razumeti, da je sistem sestavljen iz ljudi, procesov in ustrezno uporabljenih informacij,
  • pridobiti si trdna etična načela, veščine za učinkovito medčloveško komunikacijo in sposobnost za delo v timu.
  • kompetence za vodenje poslovnih procesov in projektov
Predmetno specifične kompetence

Študenti podiplomskega programa bodo pridobili potrebna znanja za:

  • vodenje raziskovalnega, razvojnega in operativnega dela v velikih, srednje velikih in manjših podjetjih,
  • snovanje, razvoj, gradnjo in uvajanje sodobnih managerskih rešitev z vidika temeljnega, informacijskega in upravljalnega vidika,
  • vodenje projektov izgradnje in razvoja poslovnih organizacijskih in računalniško podprtih informacijskih sistemov,
  • uspešno in učinkovito predvidevanje, planiranje, organiziranje, nadzor in vodenje delovanja poslovnega sistema oz. področja (procesa, podsistema), za katerega bodo odgovorni,
  • uspešno uporabo sodobne informacijske tehnologije v managementu,
  • obvladovanje ekološke problematike in varstvo okolja,
  • odgovorno iskanje in vrednotenje strateških razvojnih možnosti poslovnih sistemov,
  • za vodenje samostojnih podjetniških načrtov in programov v velikih, srednje velikih in manjših podjetjih.
Študenti imajo med študijem številne možnosti za aktivno delo in za kritično soočanje inženirske in poslovne teorije s podjetniško prakso. S takim načinom študija usposabljamo študenta hkrati za razvojno in raziskovalno delo v praksi in hitro prevzemanje odgovornih nalog, ki mu omogoča kasnejše opravljanje svetovalnih, raziskovalnih in drugih znanstvenih poklicev.
Comments